Komu przysługuje pomoc prawna?

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015, poz. 1255) nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:
1)   której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2)   która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
3)   która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
4)   która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5)   która nie ukończyła 26 lat, lub
6)   która ukończyła 65 lat, lub
7)   która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
8) która jest w ciąży.

Gdzie mieści się punkt pomocy prawnej?

lokalizacja:

ul. Konopnickiej 3
tel. +48 506 370 846

czynne

pon,śr,pt: g. 10-14
wt,czw: 14-18

Co obejmuje pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1)   poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2)   wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3)   udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4)   sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1)   podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2)   z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Czy można dokonać rezerwacji?

Tak,

albo telefonicznie tel. +48 506 370 846

albo przez internet

www.pomocprawnalewin.nakiedy.pl

Kto udziela porady prawnej?

Radca prawny lub adwokat.
Koordynatorem zespołu jest radca prawny Jacek Bąbka (tel. +48 668832827)

Kto finansuje pomoc prawną?
Zadanie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem finansowanym ze środków publicznych. Realizacja zadania powierzona została przez Powiat Brzeski na podstawie umowy – Fundacji Badań Nad Prawem we Wrocławiu (KRS 0000245814).
.